הודעה לציבור - בנייה בשטחי ציבור ושטחים פרטיים

ועד מקומי • כניסות

לאור מקרה מצער של פגיעה בכביש, הריני להביא לידיעתכם כי חל איסור לבצע כל עבודות תשתית בשטחי ציבור (כבישים, מדרכות, ערוגות וכו') - ללא קבלת אישור בכתב ממזכירות המושב.

עבודות תשתית במגרשים הפרטיים (הגדלה/הרחבה/תוספות בנייה/הריסה)- בהתאם לחוק ובכפוך לאישור ועד הכפר, ובשום מצב אין לבצע עבודות ללא קבלת אישור כתוב.

עבודה שתבוצע ללא היתר, תטופל במלוא החומרה, ע"י רשויות האכיפה.

בברכה,

גיל גורייבסקי

מזכיר המושב

summday_6168187554