איחור בשבוע בתשלום חשבון המים = "קנס" בסכום של 150 ₪ תוך איום כי כל שבועיים יעלה החוב ב 150 ₪ נוספים

יוסי ברסקה • 7/10/2022 כניסות

תושבים רבים בינהם אני, אשר איחרו בשבוע בתשלום חשבון המים, קיבלו בימים האחרונים ללא כל התראה הודעת "קנס" בסכום של 150 ₪ תוך איום כי כל שבועיים יעלה החוב ב 150 ₪ נוספים.

מעבר לעובדה כי חיוב זה אינו חוקי לפי חוק תאגידי המיים בפרט וחוקי המדינה בכלל, ואפילו בשווקים בעלי צבע אחר לא מגיעים לריביות כאלו, עולה העובדה האם כך רוצים לנהל את מערכת המים במושב?

תמוה כי הפעולה הראשונה של ועד האגודה החקלאית החדש היא הטלת קנסות דרקוניים על התושבים.

אם אגודת המים נמצאת בקשיים צריך לבדוק את התנהלותה ולא להפוך את התושבים לפרה החולבת שלה.

המלצתי היא לא לשלם קנס זה.

שבת שלום וחג שמח.

 

 

מתוך חוק תאגידי המים:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_559.htm#Seif30

מועד אחרון לתשלום

30.    המועד האחרון לתשלום חיוב שנקבע בהודעת חיוב יהיה אם נשלחה בדואר או על ידי שליח – 18 ימים לפחות ממועד משלוחה לצרכן, ואם נשלחה באמצעי משלוח אלקטרוני – 15 ימים לפחות ממועד משלוחה לצרכן.

ריבית פיגורים

31.    לא שולם תשלום המגיע לחברה עד מועד החיוב, תיווסף עליו ריבית בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן בתום כל רבעון, בחישוב יומי, ממועד החיוב עד תשלומו בפועל או עד תחילת הסדר תשלומים, לפי העניין

 

 

נסיבות לתשלום פיצוי לצרכן

105.  (ג)   חברה שעשתה אחד מאלה, תשלם לצרכן פיצוי בסכום של 200 שקלים חדשים –

(1)   ביצעה פעולות גבייה בניגוד לסעיף 33;

 

הפרה נמשכת

106.  חברה שלא מילאה אחרי סעיף 105, תשלם לצרכן נוסף על הסכום הקבוע בסעיף האמור, סכום זהה לכל תקופת חיוב שבה נמשכת ההפרה.

אופן ומועד התשלום

107.  (א)  חברה תשלם לצרכן פיצוי לפי סעיפים 105 ו-106, לפי העניין, אף אם לא התקבלה דרישה מהצרכן, לא יאוחר ממועד החיוב של החשבון התקופתי הראשון שלאחר 61 ימים ממועד הפרת ההוראה המנויה בסעיף 105 (להלן – המועד הקובע); התשלום יהיה בהשבה או בקיזוז מהחשבון התקופתי הבא.

          (ב)  לא שולם לצרכן תשלום לפי סעיפים 105 ו-106, לפי העניין, במועד הקובע, תיווסף עליו הצמדה וריבית פיגורים של החשב הכללי, בחישוב יומי, ממועד התשלום עד תשלומו בפועל.

 

 

 

הודעות בנושא זה